Soru:

3. Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı- lan Hubeydiye Antlaşması'nın, Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeye

3.
Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı-
lan Hubeydiye Antlaşması'nın,
Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeyecekler; bu-
na karşılık ertesi yıl hac yapacaklar, Mekkeliler ise
hac sırasında şehri boşaltacaklardı.
.
Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye
sığınanlar geri verilecekti. Medine'den Mekke'ye siği-
nanlar ise geri verilmeyecekti.
Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan iste-
dikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müs-
lümanlar kendilerine destekleyen kabilelere herhan-
gi bir yardımda bulunmayacaklardı.
iki taraf arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı.
maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdığına
B) İslamiyet'in yayılmasının engellenmek istendiğine
Mekkelilerin Müslümanların siyasi üstünlüğünü kabul
ettiğine
D) Antlaşmanın bazı maddelerinde mütekabiliyet esasına
uyulmadığına
E) Barış döneminin İslamiyet'in daha kolay tanıtılmasına
ortam hazırlayacağına

3. Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 yılında yapı- lan Hubeydiye Antlaşması'nın, Müslümanlar, o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeyecekler; bu- na karşılık ertesi yıl hac yapacaklar, Mekkeliler ise hac sırasında şehri boşaltacaklardı. . Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye sığınanlar geri verilecekti. Medine'den Mekke'ye siği- nanlar ise geri verilmeyecekti. Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan iste- dikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müs- lümanlar kendilerine destekleyen kabilelere herhan- gi bir yardımda bulunmayacaklardı. iki taraf arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı. maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdığına B) İslamiyet'in yayılmasının engellenmek istendiğine Mekkelilerin Müslümanların siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine D) Antlaşmanın bazı maddelerinde mütekabiliyet esasına uyulmadığına E) Barış döneminin İslamiyet'in daha kolay tanıtılmasına ortam hazırlayacağına

İslamiyet'in Doğuşu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
guşu
Test
8.
2
Müslümanlar
rinde;
Te
5.
Mekkelilerin, Müslümanlara karşı savaşmaları, onlar-
la mücadele etmeleri, aşağıdaki yargılardan hangisini
Şam ticar
1. daha uya
1
doğrulamaz?
İslam De
amaçların
7.
A) Yalniz
A) Müslümanlığı bir güç olarak görmüslerd

Tarih

İslamiyet'in Doğuşu Soru Çözümü

guşu Test 8. 2 Müslümanlar rinde; Te 5. Mekkelilerin, Müslümanlara karşı savaşmaları, onlar- la mücadele etmeleri, aşağıdaki yargılardan hangisini Şam ticar 1. daha uya 1 doğrulamaz? İslam De amaçların 7. A) Yalniz A) Müslümanlığı bir güç olarak görmüslerdir. B) islam Devleti'nin varlığını tanımışlardır. C) Yeni.inanış ve uygulamalara karşı çıkmışlardır. D) Alışkanlıklarını sürdürmek istemişlerdir? E) Şahsi çıkarlarını kollamaya çalışmışlardır. som to san ho kalesi yolu gi etme 9. Uhu 6. han Hz. Ebubekir Dönemi'nde meydana gelen Yemame Savaşı'nda Müslümanlar, peygamberlik iddiasında bulu- nan Müseylime ve taraftarlarıyla savaşmışlardır. Bu savaş- ta birçok Kur'an-hafızı şehit düşmüş buna rağmen Mü- seylime mağlup edilmiştir. Ardından zekât vermeyen ve dinden dönenlerle de mücadele edilmiştir. mi dir PU di V Buna göre bu mücadelelerine, 1. devlet otoritesini korumak, II. Kur'an ayetleri ile İslami değerlerin özgünlüğünü sür- dürmek, III. Kur'an'ı kitap hâline getirmek LİMİT YAYINLARI gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız 8. E) II ve III Dil vel! ste SON m 7. Bedir Savaşı 624'te Medineli Müslümanlarla Mekkeli put- perestler arasında yapılmış savaşı Müslümanlar kazan- mistir. Savaş sonunda esir alınan Mekkelilerden okuma- yazma bilenler 10 Müslüman çocuğuna okuma-Yazma öğ-