Soru:

3) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? A) Toprak Mahsülleri vergi

3) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen gelişmelerden
biri değildir?
A) Toprak Mahsülleri vergisinin alınması
B) Varlık vergisinin alınması
C) Milli Korunma Kanununun çıkarılması
D) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması
E) Karne ile ekmek satılması

3) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? A) Toprak Mahsülleri vergisinin alınması B) Varlık vergisinin alınması C) Milli Korunma Kanununun çıkarılması D) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması E) Karne ile ekmek satılması

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
3.
XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşanan
iç gelişmeleri hızlandıran ve çoğu kez belirleyen dış
dinamiklerdir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin demokra-
tikleşme çabalarında belirgin bir hal alır. Devleti
çöküşten kurtarma, imparatorluğun siyasi b

Tarih

2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları Soru Çözümü

3. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç gelişmeleri hızlandıran ve çoğu kez belirleyen dış dinamiklerdir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin demokra- tikleşme çabalarında belirgin bir hal alır. Devleti çöküşten kurtarma, imparatorluğun siyasi birliğini sağlama; toprak bütünlüğünü koruma amacına da eşlik eden bu çabalar Osmanlı çöküşünü tam durdu- ramadıysa da Türk sosyal ve kültür hayatını olumlu yönde etkilediği çıkarımı yapılabilir. Çok uluslu bir devlet yapısını koruma zorluğu emperyalist dev- letlerin sınır ve hak tanımaz açgözlüğü de dikkate alınırsa Osmanlı devlet yöneticilerini hukuka bağlı devlet yapısını yerleştirme; hak ve özgürlükleri tabana yayarak milliyetçi ayaklanmaları önleme çabasının ne denli değerli ve meşakkatli olduğu görülür. Yukarıdaki değerlendirmeyi yapan bir tarihçinin tezini savunmak için aşağıdakilerden hangisini öne sürmesi beklenemez? A) Mısır ve Boğazlar Sorununu çözme gayesinin Tanzimat Fermanı'nın ilanını hızlandırmasını B) Paris Antlaşması'ndan olumlu sonuç elde etme çabasının Islahat Fermanı'nın yayınlanmasına yol açmasını C) Balkan sorunlarını görüşmek üzere toplanan İstanbul Konferansı'nın engelleme amacının Kanun-i Esasi'nin ilanını hızlandırmasını D) Rusya ile İngiltere arasında yapılan Reval Görüşmesi'nin meşrutiyetin yeniden ilanına zemin hazırlamasını E) Devletin ayanların varlığını ve haklarını resmen tanımasına yol açan Sened-i İttifak'ın imzalanmasını