Soru:

2. Aş lila s! 12. Osmanlı Devleti'nde sanayinin güçlenmemesinde, I. sermaye, II. yetişmiş personel, III. bilimsel çalışma Prf Ya

2.
Aş
lila
s!
12. Osmanlı Devleti'nde sanayinin güçlenmemesinde,
I. sermaye,
II. yetişmiş personel,
III. bilimsel çalışma
Prf Yayınları
alanlarından hangilerindeki yetersizlik önemli rol oyna-
mistir?
C
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Aş lila s! 12. Osmanlı Devleti'nde sanayinin güçlenmemesinde, I. sermaye, II. yetişmiş personel, III. bilimsel çalışma Prf Yayınları alanlarından hangilerindeki yetersizlik önemli rol oyna- mistir? C A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
E) Fenikelilerin önceliği ticarl hayata vermelen
yargılarınd:
A) Yalnız 1
tongus
TBMM D
ması için
devletin
açıldığ
run yur
1856'da ilan edilen Islahat Fermanı, hukuki açıdan Tan-
zimat Fermanı'yla benzerlik göstermektedir. Bu ferman-
la gayrimüslimlerin ha

Tarih

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Soru Çözümü

E) Fenikelilerin önceliği ticarl hayata vermelen yargılarınd: A) Yalnız 1 tongus TBMM D ması için devletin açıldığ run yur 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı, hukuki açıdan Tan- zimat Fermanı'yla benzerlik göstermektedir. Bu ferman- la gayrimüslimlerin haklarının kanuni güvence altına alınması ve onların Müslümanlarla eşit tutulması amaç- lanmıştır. Oysa bu dönemde Rusya'daki Yahudiler ve Katoliklerin temel hak ve hürriyetleri Osmanlı Devleti'n- dekl azınlıklara göre son derece kısıtlıydı. Avusturya, Osmanlıdakine benzer eşit hakları kendi ülkesi için teh- likeli buluyordu. Fransızlar ise Osmanlı ülkesinde ya- şayan azınlıklardan sadece Katoliklerin hakları ile ilgi- leniyordu. Ingilizler ise bu konuda daha samimi görün- se de sömürgelerindeki yerli halklara bu tür haklari ta- nimamıştı. Aşağ ayakl A) Işg ka B) C li C) Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? D) E A) Osmanlı bu dönemde kendi halklarına geniş haklar vermiştir. B) Ruslar Osmanlıdaki azınlık haklarını bahane etme- lerine karşın aynı uygulamaları kendi halklarına uy- gulamamıştır. C) Yabancı devletler by olayda iki yüzlü bir politika iz- lemiştir. P) Ingilizler kendi halklarına hukuki açıdan hakları Os- manlıdan daha önce vermiştir. E) Avusturya, Osmanlının vermiş olduğu hakları uygu- lamanın imparatorluğu zor durumda bırakacağını düşünmüştür. 12 AN