Soru:

5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklale sablo ol- mak

5.
"Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklale sablo ol-
makla gerçekleştirilebilir. Ne kader zengin ve bolluk içinde
olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan-
lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık
görülemez."
Atatürk'ah bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han-
gisinin doğrudan bir sonucudur?
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
E) Devletçilik
B)
Casteumni
B)
D

5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklale sablo ol- makla gerçekleştirilebilir. Ne kader zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan- lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez." Atatürk'ah bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han- gisinin doğrudan bir sonucudur? Cumhuriyetçilik Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik B) Casteumni B) D

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
8.) 1. Büyük millet meclisinin çıkardığı son kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhit-i tedrisat kanunu B) Halifeliğin kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması
kanunu E) Lozan Barış Antlaşması
D) Hiyanet-ivataniye
9.) Halkçılıkla ilgili yapılan inkılapla

Tarih

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soru Çözümü

8.) 1. Büyük millet meclisinin çıkardığı son kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhit-i tedrisat kanunu B) Halifeliğin kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması kanunu E) Lozan Barış Antlaşması D) Hiyanet-ivataniye 9.) Halkçılıkla ilgili yapılan inkılaplar arasında aşagıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Millet mekteplerinin açılmas kabotaj kar ununun kabulü D) Soyadı kanununun çıkarılması E) Medeni kanununun kabutu 10.) Atatürk ilkelerinden hangisi Anayasanın birinci maddesinde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez şeklinde yer almıştır? A) Halkçılık Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik 11.) 2. Meclis tarafından onaylanan ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhit-i Tedrisat kanunue Cumhuriyetin ilanı C) Halifeliğin kaldırılması D) Lozan Baris Antlaşmasının onayı E) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının onay 12)Asagidakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında tanımı ve çiftçiyi geliştirmek amacıyla yapılan çalışınalardan biri değildir? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Numune Çiftliklerin kurulması B) Tohum ve islah istasyonlarının kurulması D) Toprak reformunun yapılması EBurk parasının korunması kanununun çıkarılması 13.) Çok partili demokrasiye geçmek için kurulan ikinci parti aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyet Halk Fikras BPSerbest Cumhuriyet Halk Fikrası C) Demokrat Parti D)Cumhuriyetçi Köylü Partisi E) Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fikrasi 14.) Serbest Cumhuriyet Halk Fikrası hangi olay sonucu kapatılmıştır? A) Dersim olaylar B) Atatürk'e suikast C) Çapanoğlu ayaklanması / Şeyh Sait isyant E) Kubilay vakasi 15.)Terakkiperver Cumhuriyet Halk Firkasının Kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Karabekir B) Rauf Orbay C) Turgut Özal D) Refet Bele E) Mustafa Kemal 16.) 1923 TBMM'nin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fethi Okyar 8) Mustafa Kemal C) Ismet Inonu D) Kazım Karabekir E) Fevzi Çakmak 17.) Laiklik kavramı ilk olarak hangi anayasaya girmiştir? A) 1921 B) 1928 C)1924 (D) 1960 E)1980 18.) Atatürk "Bu benim şahsi meselemdir. Durumu büyük elçiye daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir, fakat ben bunu da hesaba kattım ve kararını vermiş bulunuyorum". Atatürk bu sözleri hangi dış politika konusu ile ilgili olarak söylemiştir? A) Boğazların güvenliği B) Dış borçlar Hatay sorunu D) Musulsorunu E) Musul sorunu 19.) 1929 da ABD de borsanın çöküşüyle birlikte büyük bir ekonomik bunalım başladı, bir çok bankanın ve şirketin iflas ettiği bu bunalım küresel çapta dünyanın o güne kadar gördüğüen büyük ekonomik kriz olarak tarihteki yerini aldı. 1929 Ekonomik bunalımının başladığı ABD'nin ekonomisi hangi ideolojiye dayanıyordu? E. Okapralizm D) Faşizme) Narten A) Dual 20.) Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fikrasının programındakibazı maddeler şunlardır 1 - Dini düşünce ve inançlara saygılıyız 11 - Cumhurbaşkanının milletvekilliği kaldırılacaktır III - Serbest ekonomi politikası izlenecektir iv-yerinden yönetim uygulanacaktır v-Hükümete ait araziler topraksız köylülere dağıtılacaktır Yukarıdaki maddelerden hangisi istiklal mahkemesinin partiyi kapatmasında etkili olmuştur? A) I E) B) v D)