Soru:

İngiltere'nin 18. yüzyıl sosyal ve ekonomik ha- yatını ortaya koyması bakımından dikkat çekici bir eserdir. 18. yüzyıl İngiltere

İngiltere'nin 18. yüzyıl sosyal ve ekonomik ha-
yatını ortaya koyması bakımından dikkat çekici
bir eserdir. 18. yüzyıl İngiltere'sine dair derli top-
lu bir fotoğraf çekebilmiştir. Eserin dili hem sa-
dedir hem de Ingiltere'deki sosyal ve ekonomik
durum birkaç kahraman arasında yaşanan olay-
ların gelişimiyle etkileyici bir şekilde sunulmuş-
tur. Ayrıca anlatımı eğlendirici sayılır. Cümleler
ne çok uzun ne de çok kısadır. Romanda geçen
diyaloglar ise dönemin toplumsal yaşantısına uy-
gundur. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devriminin
neden olduğu toplumsal değişimi görebilmek
mümkündür. Bununla birlikte zaman ve mekân
sınırlamasını aşan nitelikleri de vardır.
7) Yukarıdaki parça hangi türde yazılmış bir me-
tindir?
A) Söyleşi
C) Eleştiri
B) Deneme
D) Sohbet

İngiltere'nin 18. yüzyıl sosyal ve ekonomik ha- yatını ortaya koyması bakımından dikkat çekici bir eserdir. 18. yüzyıl İngiltere'sine dair derli top- lu bir fotoğraf çekebilmiştir. Eserin dili hem sa- dedir hem de Ingiltere'deki sosyal ve ekonomik durum birkaç kahraman arasında yaşanan olay- ların gelişimiyle etkileyici bir şekilde sunulmuş- tur. Ayrıca anlatımı eğlendirici sayılır. Cümleler ne çok uzun ne de çok kısadır. Romanda geçen diyaloglar ise dönemin toplumsal yaşantısına uy- gundur. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devriminin neden olduğu toplumsal değişimi görebilmek mümkündür. Bununla birlikte zaman ve mekân sınırlamasını aşan nitelikleri de vardır. 7) Yukarıdaki parça hangi türde yazılmış bir me- tindir? A) Söyleşi C) Eleştiri B) Deneme D) Sohbet

Yazı (Metin) Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
A
TÜRKÇE
5. Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir tasarıyı, bir olayı sözle ya da yazıyla ifade etmeye anlatım" denir. Birbirin-
den farklı konuları, olaylan, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemlere ise anlatım biçimleri
denir. Başlıca anlatım biç

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

A TÜRKÇE 5. Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir tasarıyı, bir olayı sözle ya da yazıyla ifade etmeye anlatım" denir. Birbirin- den farklı konuları, olaylan, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemlere ise anlatım biçimleri denir. Başlıca anlatım biçimleri açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım Oyküleyici anlatım ve tartışmacı anlatimdir Tertisemdaki klare Bu görselden yola çıkılarak yazılan aşağıdaki metinlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım biçimine başvurulmuştur? A) Egitim, toplumun değişim ve dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda eğitimde sürekli değişim ve dönüşüm isteyen kesimler bulunmaktadır. Eğitim aracılığı ile bu değişimi oluştururken top- bazı örf ve adetlerin, geleneklerin ortadan kalkmasına da neden olabilmekteyiz. Evet, değişim kaçınılmazdır ama bu değişimi gerçekleştirirken temel unsurlara dokunmamalıyız. Bir toplumun temel kimliği olan kültürün korunmasına önem vermeli ve dikkat etmeliyiz. B) Eğitim ile kültür birbiri ile ilişkilidir. Eğitim bir yandan kültürü etkilerken bir yandan kültürden etkilenmek- tedir . Eğitim vasıtası ile toplumdaki kültürün değişimi dönüşümü sağlanırken bir yandan da eğitim aracılığı ile toplumun kültürü bireylere aktarılır ve bu sürece kültürleme denir. Kültür, eğitime göre değişime daha fazla direnç gösterir. Eğitim ise değişime daha açıktır. C) Bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında meydana getirdiği kasıtlı ve istendik yöndeki davranış Howegiştirme sürecine eğitim denir. Eğitim formal ve informal olmak üzere ikiye ayrilu. Formal eğitim ge- nellikle okullarda uygulanan, planlı programli etkinliklerden oluşurken informal eğitim, planlı programlı olmayan etkinliklerden oluşur. Formal eğitimde yazılı doküman bulunurken informal eğitimde böyle bir yazılı materyal yoktur. D) Öğretmen, derste öğrencilerine fotosentez ile ilgili şu bilgileri anlatmıştır: Fotosentez, bitkiler ve diğer organizmalar tarafından, işik enerjisini organizmaların faaliyetlerine enerji sağlamak için daha sonra G serbest bırakılabilecek kimyasal enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir işlemdir. Bu kimyasal enerji, karbondioksit ve sudan sentezlenen şekerler gibi karbonhidrat moleküllerinde depolanır. Çoğu durum- da oksijen, yan ürün olarak salınır. Beyn Takumi Yayinlan

Elestin
5.
Haber Moth
4.
Makale
Belli bir araştırma sonucunun
kanilanarak nesnel bir dille
sunulduğu metinlerdir.
Televizyon, radyo, dergi ve gazetele-
rde yayımlanmak için yazılmış
bilgilendirici metinlerdir.
Amacı bir edebiyat veya sanat eserini
her yönü

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

Elestin 5. Haber Moth 4. Makale Belli bir araştırma sonucunun kanilanarak nesnel bir dille sunulduğu metinlerdir. Televizyon, radyo, dergi ve gazetele- rde yayımlanmak için yazılmış bilgilendirici metinlerdir. Amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek onun anlaşılmasını sağlamak olan yazı türüdür. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu metin türlerinden herhangi birinin örneği olamaz? A) Teknoloji ve bilgi çağında olmak, öğrencileri bir üst eğitim kurumuna yerleştirirken kullanılan seçme sınavlarındaki soruları yeniden düzenleme ihtiyacı doğurmuştur. Bilgiyi öğrenme ve ezberleme sisteminden kolay ulaşılabilen bilgiyi hazır halde verip günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiğini yorumlama sistemine doğru bir geçiş olmuştur. "Aşağıdakilerden hangisi sifat fildir?" kalıbı yerine sıfat filin tanımının verildiği ve hangi durumlarda hangi işlevi yerine getirdiği sorulmuş, bilginin yorumlanması amaçlanmıştır. B) "Kültür ve Dir" adlı kitabında kültürün dil üzerindeki ve dilin de kültür üzerindeki etkisini açık ve anlaşılır bir dille an- latan Mehmet Kaplan, günümüz Türkçesinin yerini öz bir anlatımla bizlere aktarmış. Okuyucusunu dil konusunda bilgilendirirken kültürün ne kadar önemli bir etken olduğunu da farklı başlıklar altında aldığı yazılarıyla bize anlatmış, yapılması gerekenleri bir harita gibi önümüze sermiştir. Elestin C) 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda ve 8. sınıflar ile ilkokulların tamamında yüz yüze eğitime geçileceği Eğitim Ba- kanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Köy okullarında ise tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime geçileceği, illerdeki salgın hastalık tablosuna göre okulların açık kalacağı sürenin valiliklerce belirleneceği belirtildi. Tüm ülke genelindeki okulların yüz yüze eğitime geçmesi konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. netangenraciklama ya D) NASA, Mars'ta hayat arayışlarına başladı. Daha önce birkaç defa yapılan keşif gezileri sonrasında tüm tedbir- ler alınarak ilk defa teferruatlı araştırma yapma amaçlı fırlatma, dün Türkiye saatiyle 14.22'de Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştirildi. Dünya'nın küresel ısınma sorunu devam ettiği sürece insanlık da çözüm bulma arayışlarını sürdüreceğe benziyor. Küresel ısınmanın Mars'ta hayat aramak dışında çözümünün de olduğunu söy- lemekte fayda var. Makale