Soru:

7. Ülkemizin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşağı- daki doğal faktörlerden hangisinin üretim, tüketim ve da- ğıtım üz

7. Ülkemizin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşağı-
daki doğal faktörlerden hangisinin üretim, tüketim ve da-
ğıtım üzerindeki olumlu etkisi daha fazladır?
IceDebaba
A) İklim
Coğrafi konum
C) Su kaynakları
D) Yer şekilleri
E) Bitki örtüsü

7. Ülkemizin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşağı- daki doğal faktörlerden hangisinin üretim, tüketim ve da- ğıtım üzerindeki olumlu etkisi daha fazladır? IceDebaba A) İklim Coğrafi konum C) Su kaynakları D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
32)- Oşinografi; okyanusların ve denizlerin bütün
yönleriyle bilimsel olarak incelenmesi ve
araştırılması ile ilgilenen bilimdir.
sday, Orta kuşakta yan kurak iklim bölgelerinde
en ve ülkemizde en yaygın üretilen tarım
unüdür. Türkiye'de en fazla İç Anadol

Coğrafya

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi Soru Çözümü

32)- Oşinografi; okyanusların ve denizlerin bütün yönleriyle bilimsel olarak incelenmesi ve araştırılması ile ilgilenen bilimdir. sday, Orta kuşakta yan kurak iklim bölgelerinde en ve ülkemizde en yaygın üretilen tarım unüdür. Türkiye'de en fazla İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Paragrafta coğrafyanın hangi ilkesine örnek verilmiştir? A) Dağılış B) Nedensellik C) Sebep-sonuç D) Deney E Karşılıklı ilgi 33) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlanndan biri değildir? A) Doğusu ile batısı arasında sıcaklık farkı olması B) Kuzey ve güneyinde dağların kıyı ile iç kesimler arası ulaşımı olumsuz etkilemesi C) Donlu gün süresinin batıya gidildikçe azalması D) Kuzeyinde akarsulann güneyden kuzeye akmas! E) Deniz suyu sıcaklığının kuzey ve güneyinde farkh olması Buna göre, Oşinografi doğayı oluşturan dört temel ortamdan hangisiyle daha çok ilgilenmektedir? A) Atmosfer B) Litosfer C) Biyosfer D) Hidrosfer E) Ekzosfer 34)- Türkiye kıyılarında buzulların etkili olamamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi söz konusudur? A) Matematik konumunun B) Kıyı derinliğinin C) Dağların kıyı çizgisine paralel uzanmasının D) Yükseltinin fazla olmamasının E) Kıyı akıntılarının etkili olmasının 35)- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumunun sonucudur? A) Cephesel yağışların oluşması B) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde buzul etkisinin görülmesi C) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması D) Güneyden esen rüzgârların sıcaklığı arttırması E) Akdeniz ikliminin etkisi altında kalması 36)- 1. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında yer alması II. Orta Kuşak'ta yer alması III. Ortalama yükseltisinin 1.132 m olması IV. Gölge boyunun hiçbir zaman sifir olmaması 10) Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile ilgili değildir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 37)- 38) Deniz 300 200 Deniz Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş yukarıdaki haritado T noktasının yükseltisi 75 metredir. 1) Buna göre, eş yükselti eğrileri kaç metre arayla çizilmiştir? A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 75 Eş yükselti eğrileri ile çizilmiş olan yukarıdaki haritada beş farklı nokta numaralandırılmıştır. 6) Bu noktaların bulundukları yer şekilleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? AJI-Plato B) II -Yamaç C) III - Akarsu vadisi D) IV-Haliç E) V-Kapalı çukur 39)- Yağışın yıl içerisindeki dağılımına yağış rejimi denir. Buna göre, yağış rejiminin aşağıdakilerden hangisini etkilemesi beklenmez? A) Tarım ürünlerini B) Maden çeşitliliğini C) Doğal bitki örtüsünü D) Akarsu rejimini E) Tarımda sulama gereksinimini 40) - Dünya'da yağış düzensiz dağılmıştır. Kimi yerler çok fazla yağış alırken kimi yerler ise yok denecek kadar az yağış almaktadır. Aşağıdaki alanlardan hangisine düşen yağış miktarı, diğerlerine göre daha fazladır? A) Kongo Havzası B) Batı Avrupa kıyıları C) Amazon Havzası D) Cerapunci (Hindistan) E) Akdeniz kıyı kuşağı