Soru:

6. Türkiye'nin doğal kaynaklarından etkin bir şe- kilde faydalanılmasıyla; I. dış ticaret hacmini artırma, II. sürdürülebilir ka

6. Türkiye'nin doğal kaynaklarından etkin bir şe-
kilde faydalanılmasıyla;
I. dış ticaret hacmini artırma,
II. sürdürülebilir kalkınma,
III. kaynak kullanımı ile ilgili sorunların önüne
geçme
I. ham maddenin dış satimini artırma
hedeflerinden hangileri gerçekleşebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III E) I, III ve IV

6. Türkiye'nin doğal kaynaklarından etkin bir şe- kilde faydalanılmasıyla; I. dış ticaret hacmini artırma, II. sürdürülebilir kalkınma, III. kaynak kullanımı ile ilgili sorunların önüne geçme I. ham maddenin dış satimini artırma hedeflerinden hangileri gerçekleşebilir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
S.14) Türkiye'de, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip
yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmakta ve
uygulanmaktadır?
A) Yüzey şekilleri sade olan
B) Nüfus yoğunluğu fazla olan
C) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu
D) Yer altı kaynakları yön

Coğrafya

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi Soru Çözümü

S.14) Türkiye'de, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır? A) Yüzey şekilleri sade olan B) Nüfus yoğunluğu fazla olan C) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olan E) Ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş S.23) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'ye gelen turist sayısının sürekli artmasının nedenleri arasında gösterilemez? A) Dış ticaret hacminin artması B) Reklam ve tanitim organizasyonlarının artması C) Doğal güzelliklere sahip yerlerin turizme açılması D) Turistik tesislerin sayısının ve kapasitelerinin artırılması E) Olkemize gelen turistlerin alışveriş olanaklarının artırılması S.15) Türkiye'de kara yolu ile yapılan taşımacılığın diğer ulaşım türlerinden daha fazla olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıtların bir kısmının Türkiye'de üretilmesi B) Kara yolu taşımacılığının ucuz olması C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması D) Taşıt kapasitesinin artması E) Kara yolu ile Türkiye'nin her yerine ulaşılabilmesi S.24) İç Anadolu Bölgesi ekili dikili alanların oranı bakımından Türkiye ortalamasının üstündedir. Ancak bu bölgede ekili alanların yaklaşık 1/3'ü nadas alanlarına ayrılmaktadır. Buna göre, İç Anadolu Bölgesi'yle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Doğal bitki örtüsü bozkırdır. B) Kuru tarımın en yoğun olduğu bölgedir. C) Yağış rejimi düzensiz olan bölgelerdendir. D) Akarsuları daha çok derinden akmaktadır. E) Ekonomiye katkısı daha çok tarım alanındadır S.16) Küresel ısınmanın aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? A) Kurak bölgelerin genişlemesi B) Deniz suyu seviyesinin yükselmesi C) Su kaynaklarının azalması D) Buzullarin erimesinin artması E) Volkanik faaliyetlerin artması S.25) S.17) Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir? A) Zirai ilaçların yer altı sulanna karışması B) Denizlerde meydana gelen tanker kazaları C) Akarsular üzerinde sulama amaçlı baraj yapiminin artması D) Şehir kanalizasyonlarının akarsulara bırakılması E) Endüstriyel atıkların artılmadan deniz ve okyanuslara bırakılması S.18) "Şiddetli ve yıkıcı bir atmosfer olayı olan tayfun Türkiye'de görülmez." diyen bir araştırmacı bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? A) Orta Kuşak'ta yer alması ve okyanuslardan uzakta olmasını B) Kuzey ve güney kıyılarında dağların denize paralel uzanmasını C) Topraklarının büyük kısmının Asya Kıtası'nda bulunmasını D) Yüksek ve engebeli bir ülke olmasını E) Yeraltı ve yerüstü sulan bakımından zengin olmasını - Yer şekilleri engebelidir - Karstik araziler bulunmaktadır - Tarım alanları dardır - Yer üstü suları yetersizdir. Yukarıda verilen özelliklerden dolayı nüfusu seyrek olan yöre hangisidir? A)! B) II C) III D) IV E) V S.19) Menteşe Yöresi'nde ( Muğla ) nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağış miktarının az olması B) İklimin elverişli olmaması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Volkanik arazilerin yaygın olması E) Deniz etkisine kapalı olması Adı-Soyadı Sinift/No : B C D E 14 A B C D E 1 2 A A B C D E 15 A B C D E S.20) Türkiye'de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır ovasında pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur? A) Gemlik'te zeytin yetiştirilmesi B) Aydın'da incir yetiştirilmesi C) Giresun'da fındık yetiştirilmesi D) Rize'de turunçgil yetiştirilmesi E) Konya'da buğday yetiştirilmesi S.21) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki demiryolu ağının özelliklerinden biri değildir? A) Engebeli alanlarda akarsu vadilerini izlemesi B) Çoğunlukla doğu-batı doğrultuda uzanması C) Bazı liman kentlerini art bölgelerine bağlaması D )Bütün il merkezlerine ulaşması E) Komşu ülkelerle bağlantı sağlaması 3 A B C D E 16 A B C D E 4 A B C D E 17 A B C D E lalu aw 5 A B C D E 18 A B C D E 6 A B C D 19 A B C D E mm A 7 B C D A B E D E E 20 21 8 A B C D B C D A A E E D 9 A B C D E 22 B C D 10 A B D E 23 A B C D E 11 AHHH HH A B C D E mmmmm JE 24 A B C D E 12 A B C D E 25 A B C S.22) Aşağıdakilerden hangisi, sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak meydana gelen sonuçlar arasında gösterilemez? A) Konut sikintisinin yaşanması B) Orman alanlarinin artması C) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalmasi D) Çarpik kentleşmenin artması E) Sanayi tesislerinin şehir içerisinde kalması D E 13 A B C D E